Verschillende rechtsgebieden

In dit artikel zullen we proberen om de verschillende takken van het recht te begrijpen.
De wet is een systeem van regels en voorschriften die helpt om orde in een samenleving door het beheersen van het gedrag van de burgers. Het strekt zich uit verschillende sectoren die verband houden met de mens, de maatschappij, het bedrijfsleven, transacties, veiligheid, de fundamentele rechten en vrijheden van elk individu, de afschaffing van de criminelen, rechtsbedeling voor de gewone man en strafrecht, onderwijs, politiek systeem, en de afweersysteem.

Inhoudsopgave
bestuursrecht
Admiralty en Zeerecht
arbitrage wet
bankwet
Handelsrecht
Mededingingsrecht
Staatsrecht
Bouwrecht
Wet op de consumentenbescherming
Onderwijsrecht
entertainment Law
Milieuwet
Familie wet
Gezondheidsrecht
Law Mensenrechten
Immigration Law
{0}{/0} {1} {/1} {2}Information Technologie{/2}
Verzekeringsrecht
Intellectueel Eigendomsrecht
Internationaal recht
wet arbeid
Wet van Evidence
Wet van de onrechtmatige daad
Military Law
Law Property
Taxation Law

alfabetische notendop

Verschillende rechtsgebieden
AAcquisition en verkoop van bedrijven
bestuursrecht
Bestuursrecht inzake Handel en Industrie
administratieve overtredingen
Admiralty en Zeerecht
agrarisch Recht
American Law
Oude en monumentale panden
Appartement Ownership
arbitrage wet
architecten Law
Attorney Aansprakelijkheidsrecht

Terug naar de lijst

BBanking Law
Merkartikelen Law (Trademark Law)
brokerage Law
Britse Law
Bouwrecht publiek
Bouwrecht private
zakelijke Mediation

GGoederenvervoer Law
Cartel Law
Ambtenarenwet
CAO’s Law
Handelsrecht
Handelsagenten Law
Bedrijfsrecht
Mededingingsrecht
Staatsrecht
Bouwrecht
Wet op de consumentenbescherming
Contracten voor Werk en Services
Auteursrecht
Auteursrechtelijke bescherming van de titels
corporate merken
corporate Compliance
Ondernemingsbestuur
Corporate Criminal Law
Corporate Management Aansprakelijkheid
Ondernemingsrecht

Terug naar de lijst

DData Privacy Law
Schuld herstel
Ontwerp en Model Law
echtscheidingen
Law domein
Law drug

EEducation Law
EDP ​​/ Law Internet
handhaving wet
Enterprise Successie
entertainment Law
Milieuwet
Europees recht

Ffamily Law
forwarding Wetgeving

Omvatten dDe algemene voorwaarden van Business Law
Giften en donaties
Government Relations

Terug naar de lijst

HHealth Law
Law Mensenrechten
Jachtwet

IImmigration Law
Industrial Law
Informatietechnologie en telecommunicatie
Insolventierecht
Verzekeringsrecht
Intellectueel Eigendomsrecht
Internationaal recht
Italiaanse wet

LLabor Law
Huurrecht
Wet van Verenigingen
Wet van Evidence
Verbintenissenrecht
Wet van Real Property
Wet van Sales
Erfrecht
Wet van de onrechtmatige daad
Wet inzake stichtingen en Endowments
Wet op Contract toekenning
Wet op de bescherming van het milieu tegen schadelijke indringers
Wet op verhandelbaar
Wetgeving met betrekking tot voedsel en drugs
Wetgeving met betrekking tot erfenis van boerderijen en bosgebieden
Wetgeving met betrekking tot water
Overname Law
Juridische vertegenwoordiging in Hof
Aansprakelijkheidsrecht
licenties
Law Limited Liability Company

Terug naar de lijst

MMaintenance Law
Marks
huwelijkscontracten
Bemiddeling
Law media
Arts Law
Aansprakelijkheidsrecht Arts’s
Medicine Law
Mergers & Acquisitions
Military Law

Aansprakelijkheidsrecht NNotary’s

OOmbudsmann

PPartnerships GBR (non-trading partnerschap grond van het Burgerlijk Wetboek)
Pharmaceuticals Law
Apothekers en apotheken Law
installatiebouw
perswet
Privaatrecht over de respectieve belang van de buren of bewoners van de aangrenzende woning
Procedures en toepassingen van de controle standaarden
Product Aansprakelijkheidsrecht
Bescherming van de industriële eigendom
Law Property
Openbare aangelegenheden
Public Building and Planning Law
Public Handelsrecht
Public Law met betrekking tot de respectieve belangen van de buren of bewoners van dezelfde eigenschap
Publiekrecht van zorgverzekering
Publiekrecht van ziekenhuizen
Publiekrecht van subsidies (EG)
Public Aansprakelijkheidsrecht

Terug naar de lijst

RReligious Law
hernieuwbare energie
Recht van Residence
Recht op het gebruik van een naam

SSite Development Law
Spaanse wet
Sports Law
subsidies Law

TTax Advisory Aansprakelijkheid
Fiscaal en Fiscaal Recht
Taxation Law
Fiscaal Strafrecht
Handelsrecht
Ruilnamen
Traffic Law
Travel Law
Law transport
Vertrouwen en fiduciaire Law

UUnfair Mededingingswet
US Law
Utility Model Law

Terug naar de lijst

WWarehousing verordeningen
garantie Law
Law afval
Law Waste Water
Ondernemingsraad Grondwet Law

Terug naar Table

Beschrijving

bestuursrecht
Dit veld gaat over de wetten die door de regering voor haar kantoren. Het bestaat uit regel maken, handhaving en berechting.

Admiralty en Zeerecht
Deze wet gaat over het grondgebied in de wateren, de binnenlandse en internationale gelijk.

arbitrage wet
Arbitrage betekent dat de behandeling en berechting van een geschil door een onpartijdige scheidsrechter geselecteerd door beide partijen. De specialiteit van dit veld is dat de advocaten het kan oefenen op basis van hun eigen opleiding. Zo kan bijvoorbeeld een advocaat die de civiele techniek gestudeerd heeft een medium tussen de rechters en de indiener, en zaken met betrekking tot de bouw en architectonische problemen op te lossen.

bankwet
Zoals de naam al doet vermoeden, is dit gebied met betrekking tot de banksector en de normen en regels voor de werking van de banken.

Burgerlijk recht
Dit veld van de wet is bezig met de samenleving in het algemeen en behandelt de gecodificeerde wetten in het land. Het behandelt geschillen tussen personen die niet strafrechtelijk van aard.

Handelsrecht
Handelsrecht gaat over de contracten tussen de grondstoffenmarkten fabrikanten, distributeurs en consumenten. Het behandelt ook eigendom. Faillissementswetgeving, wissels, verzekeringswetten, credit card wetten zijn voorbeelden van commerciële wetten.

Mededingingsrecht
Dit gebied van de wet heeft betrekking op de prijsvaststelling van elke goederen of diensten op de markt. Mededingingsrecht verbiedt het opzetten van prijzen die de neiging heeft om de ondernemer in de markt te monopoliseren. Het is ook bekend als de Antitrust wet in de Verenigde Staten.

Staatsrecht
Dit is de moeder van alle wetten in een land. De grondwet is de basis van alle wetten en een wet uitgevaardigd moeten in overeenstemming zijn met het. Indien niet, dan is de constitutie prevaleert over. Het bepaalt in principe alle fundamentele rechten en plichten van niet alleen de burgers, maar de overheid ook.
Terug naar Table

Bouwrecht
Deze wet heeft betrekking op de door de overheid vastgestelde normen en de deelstaatregeringen voor elke vorm van bouw, zoals wegen, gebouwen, winkelcentra, huisvesting samenlevingen, enz. Het gaat over zaken als het tapijt gebied, het aantal liften, parkeerplaatsen, enz. niet voldoen kan leiden tot afbraak van de structuur.

Wet op de consumentenbescherming
Consumentenbescherming is een relatief nieuwe tak van gecodificeerd recht. Het gaat over het vaststellen van normen voor eerlijke praktijken en regelgeving inzake marketing, reclame, product ingrediënten, enz. Het zorgt ervoor dat de consumenten niet worden misleid door de genoemde factoren in de advertenties, en dus is het verplicht om gedetailleerde informatie voor elke grondstof te bieden.

Corporate / Law Company
Corporate wetten omvat een scala van onderwerpen, zoals contracten, zaken omgaan met intellectuele eigendomsrechten van bedrijven, zakelijke verplichtingen, wetgevende compliance, enz. Het behandelt ook met een eigen rechtspersoonlijkheid, overgedragen aandelen, de bevoegdheden van de raad van bestuur, en beperkte aansprakelijkheid.
Terug naar Table

Onderwijsrecht
Onderwijs wetten zijn de collectieve wetten van regels en voorschriften uitgevaardigd door de overheid voor het hele onderwijssysteem. De kracht van een klasse, de onderwerpen worden onderwezen, de syllabus, het onderzoek patroon, de privatisering van de scholen, lesmethoden, kwalificatie van de docenten zijn enkele voorbeelden van de wetten met betrekking tot onderwijs.

entertainment Law
Dit is een gebied van het recht dat kan worden onderverdeeld in TV, radio, muziek, theater, films, enz. Omdat deze er gebeuren met de mediums van entertainment. Entertainment wetten dus ook wetten van smaad, recht op privacy, de productie overeenkomsten, licenties, intellectuele eigendommen, auteursrechten, merken, enz.

Milieuwet
Milieurecht, zoals het onderwijs wet, is een cluster van wet- en regelgeving, verdragen met betrekking tot het milieu. Het bestaat uit de wetten met betrekking tot het behoud en beheer van natuurlijke hulpbronnen, vervuiling, etc. Bijvoorbeeld, is het Kyoto-protocol bedoeld om de opwarming van de aarde te beheersen en wordt gemaakt door het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC).

Familie wet
Familierecht, zoals de naam al doet vermoeden gaat over familie aangelegenheden die zich voordoen in de binnenlandse bevoegdheid waaronder, huwelijk, adoptie, echtscheiding, alimentatie, de distributie pand, huiselijk geweld, draagmoederschap, enz echtscheiding advocaten omgaan met gevallen van alimentatie en voogdij over kinderen ook.

Gezondheidsrecht
Gezondheid wetten van toepassing zijn op de sector gezondheidszorg, de gezondheid van de patiënten, en fabrikanten van apparatuur die wordt gebruikt in de gezondheidssector. Gezondheidswetgeving verschilt van de medische wetten. Echter, het valt vaak samen met ethische kwesties, toestemming gegeven door de patiënten / verzorgers, overeenkomstenrecht tussen de arts-patiënt, etc.

Law Mensenrechten
Mens of burgerrechten zijn wetten die van elk individu fundamenteel en fundamentele rechten te beschermen, zoals de vrijheid om een ​​religie te beoefenen, recht op onderwijs, vrijheid van meningsuiting, het recht op constitutionele remedies, vrijheid van vereniging, beweging, enz. Hoewel het niet een wet die bindt u wettelijk, het wordt beschouwd als een van de basis van de politieke verplichting.
Terug naar Table

Informatietechnologie / Cyber ​​Law
Cyber ​​wet is een recente ontwikkeling die tot stand is gekomen door het gebruik van internet. Communicatie via e-mail, transacties op het internet komen in de werkingssfeer van deze wet. Het uploaden van alle informatie of materiaal dat illegaal is of inbreuk maakt op iemands privacy of onrechtmatig voordeel van de vrijheid van meningsuiting plaatsvindt, de cyber wet regelt het.

Immigration Law
Zoals de naam al doet vermoeden, is dit gebied van het recht met betrekking tot de buitenlandse burgers en hun vergunning om te werken in een niet-inheemse landen. Deze wet is ook een deel van de nationaliteit wet die het staatsburgerschap van vreemdelingen en hun rechten te reizen definieert. Deze wet geldt ook voor het recht op asiel, vluchtelingen en statenloze burgers.

Verzekeringsrecht
Wet- en regelgeving met betrekking tot de verschillende bedrijven van verzekeringen, claims, zijn garanties opgenomen in dit gebied van het recht. Sommige gebieden verzekeringsrecht covers zijn ziektekostenverzekering, levensverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, werknemer compensatie, wanpraktijken verzekering, enz.

Intellectueel Eigendomsrecht
Intellectuele eigendom is niet iets tastbaars. Het omvat zaken als de wetenschappers de rechten op hun uitvindingen, auteurs rechten op hun boeken, voorwerp of elke publicatie, de rechten van bedrijven ‘op hun ondertekenende logo’s, enz. Auteursrechten en octrooien worden behandeld in dit gebied van het recht. Componisten, cartoonisten, enz. Te hebben van hun rechten op hun creaties en raadplegen advocaten voor hetzelfde. Een merk advocaat richt zich op het beschermen van bedrijfsmiddelen, zoals merknamen, logo’s en slogans.

Internationaal recht
Dit gebied strekt zich uit tot de internationale gebieden zoals de Organisatie van de Verenigde Naties en heeft te maken met de rechten van de mens, het bedrijfsleven en economisch beleid ook. De GATT is een voorbeeld van het internationaal economisch recht.

wet arbeid
Dit is de meest belangrijke en nuttige wet voor de massa. Rechten van de arbeidersklasse in elk bedrijf, groot of klein valt onder het arbeidsrecht. Handhaving van de verplichte normen is ook inbegrepen. Zo ook de werkgevers hebben ook voordelen in het kader van deze wet voor zover verplichtingen, unie stakingen en bezuinigingen betreft.

Wet van Evidence
Bewijsmateriaal in welke vorm dan ook, mondelinge bv verklaringen, getuigenissen, enz. Of een tastbaar object, dat een rol speelt bij een gerechtelijke procedure speelt valt onder de bevoegdheid van bewijsrecht. Authenticiteit, geknoei, uitsluiting, bewijslast, enz. Zijn factoren die zijn opgenomen in de wet van bewijsmateriaal.

Wet van de onrechtmatige daad
Wet van onrechtmatige daad is een van de gemeenschappelijke wetten die lastige civiele zaken als overlast, nalatigheid, valse opsluiting, smaad, laster, passiva, plichtsverzuim, enz. Behandelt Het kan in principe worden gedefinieerd als een civiele verkeerd dat neerkomt op letsel een inbraak of ” ‘naar de rechten van anderen. Letsel is niets anders dan schending van andere rechten. Dit gaat gepaard met betaling van een vergoeding.
Terug naar Table

Military Law
Militaire wet is een volledig aparte entiteit van het juridisch systeem en heeft verschillende regels helemaal. Alhoewel de onderofficieren onder de scanner van militaire recht de burgers in het leger ook onderworpen aan de militaire wetten in sommige gevallen. De bevoegdheid is afhankelijk van de evenementen en verschillende situaties. Dit veld van de wet is beperkt tot alleen militaire officieren. En het is toegankelijk voor de gewone man alleen in de landen die de Right to Information Act anders valt onder de Official Secrets Act zijn verstreken.

Property Law / Real Estate Law
Vastgoedrecht omvat de eigendom vraagstukken van grond en / of eigendom. Het helpt ook in het bezit zijn rechten, gebruiksrechten, verkooprechten, huurder kwesties, enz. Hypothekeren, lease-overeenkomsten, de agent brokerage, vastgoedinvesteringen, grensoverschrijdende verplaatsing van mensen, etc zijn ook gebieden waar eigendomsrecht in het spel komt.

Belastingen en douane-wet
Dit is een gebied van het recht dat houdt verschillen volgens de statuten en de rechterlijke beslissingen. Entiteiten zoals de mensen, de staat, bedrijven, etc. vallen onder de bevoegdheid van de douane- en belastingwetgeving.
Terug naar Table